Adatvédelmi tájékoztatás

Az ADVISROS Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökirda Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait. Amennyiben kérdése van, kérem keressen elérhetőségeim bármelyikén! Forduljon hozzám bizalommal!

A jelen weblap üzemeltetője az ADVISROS Ingatlanszakértő Kft., aki adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen tájékoztató egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges szállítóikra) illetőleg mindezek munkavállalóira.

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban bármilyen művelet elvégzését (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését, stb.) szeretné kérni, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.

Tartalomjegyzék:

I. Az adatkezelő adatai
II. Az adatvédelmi tisztviselő adatai
III.          Az adatkezelés alapelvei
III./1.           Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
III./2.           Szükségesség és arányosság
III./3.           Célhoz kötöttség
III./4.           Adattakarékosság
III./5.           Pontosság
III./6.           Korlátozott tárolhatóság
III./7.           Integritás és bizalmas jelleg
III./8.           Elszámoltathatóság
IV. Az adatkezelés jogszerősége
IV./1.          Az érintett hozzájárulása
IV./2.          Szerződés teljesítése
IV./3.          Jogi kötelezettség
IV./4.          Létfontosságú érdek
IV./5.          Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása
IV./6.          Jogos érdek
V. Adatbiztonság
VI. Sütik (cookie-k) kezelés
VI./1.          Mi a süti (cookie)?
VI./2.          Miért használunk sütiket?
VI./3.          Milyen sütiket használunk?
VI./4.          Süti beállítások
VI./5.          Az alapműködést biztosító sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk
VII.         Az egyes adatkezelések
VII./1.         Az oldalon feliratkozók, telefonon, illetve egyéb módon felkeresők adatainak kezelése
VII./2.         A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések
VII./3.         A szerződések teljesítét követő adatkezelések elévülési időben
VII./4.         Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések
VII./5.         Panasz adatkezelése
VII./6.         Az önéletrajzok kezelése
VII./7.         Az Ön kérésére történő adatműveletek adatkezelése
VIII.       Az Ön jogai
VIII./1.       A tájékoztatási jog
VIII./2.       A hozzáférési jog
VIII./3.       A helyesbítéshez való jog
VIII./4.       A törléshez való jog
VIII./5.       A korlátozáshoz való jog
VIII./6.       Az adathordozhatósághoz való jog
VIII./7.       A tiltakozáshoz való jog
IX. Hova fordulhat jogorvoslatért
X. Korábbi adatkezelési tájékoztatók

I.           Az adatkezelő adatai

Név:                                         ADVISROS Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Kft.
Székhely:                                1163 Budapest, Mátrafüred u. 2.
Ügyfélfogadás:                    1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fsz. 39.
Telefon:                                  +36 1 347 3080
Email:                                      ingatlan@advisors.hu
Képviseli:                                dr. Gaál Péter ügyvezető

II.         Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Az Advisors Ingatlanszakértő Kft. számára nem kötelező az adatvédelmi tisztviselő kinevezése, ezért Adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem történt.

Adatvédelmi ügyekben keressen bizalommal, vállalkozásom adatvédelmi képviseletét személyesen én látom el.

Adatvédelmi kapcsolattartó adatai:

Név:                                         dr. Gaál Péter
Ügyfélfogadás:                    1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fsz. 39.
Telefon:                                  +36 20 929 0845
Email:                                      titkarsag@advisos.hu

III.        Az adatkezelés alapelvei

III./1.      Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kell végezni. De mit is jelent ez pontosabban? Lássuk részletesebben.

A jogszerűség és tisztesség azt jelenti, hogy a személyes adatok beszerzése mindig törvényes és tisztességes eszközökkel történjen és ezek az adatkezelés teljes időtartama alatt fennálljanak. Szükséges az is, hogy az adatkezelésnek legyen egy megfelelő jogalapja. A GDPR több, pontosan 6 féle jogalapot határoz meg, mely alapján az adatait kezelhetjük. Ezek a hozzájárulás, a szerződés teljesítése, a jogszabályi kötelezettség, a létfontosságú érdek, a közérdek és az adatkezelő jogos érdeke. Ezekről a jogalapról részletesen az adatkezelés jogalapjai című fejezetben olvashat.

És persze az átláthatóság, amely magában foglalja, hogy az adatkezelésnek mindig úgy kell történnie, hogy az, Ön a teljes adatkezelés ideje alatt tisztában legyen a teljes adatkezelés minden Önt érintő körülményével, például azzal, hogy milyen adatait, milyen célból, mennyi ideig kezeljük, adatait az átadjuk-e valakinek (pl: a könyvelőjének), az adatait átadjuk-e az Európai Unión kívüli országban üzemelő adatkezelőnek, vagy adatfeldolgozónak. Az átláthatóság magában foglalja, hogy Önnek joga van mindezeket megismerni, nekünk pedig kötelezettsége van, hogy az mindezeket az Ön tudomására hozzuk.

Fontos tudni azonban, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek is vannak határai. A tájékoztatás nem azt jelenti, hogy nekünk személyesen fel kell keresni mindenkit, akinek az adatát kezeljük, de az adatkezelés tényéről mindig tájékoztatni kell Önt. A tájékoztatás módjáról többféle jogszabály rendelkezik, illetve állásfoglalások is születettek már, így például egyes esetekben a weblappal rendelkező cégek esetében – így nálunk is – megfelelő tájékoztatás a honlapon elhelyezett tájékoztató. De vannak szigorú esetek is, amikor például emailen vagyunk köteles az adatkezelés konkrét változásáról értesíteni az érintettet.

A GDPR előírja azt is, hogyha nem Öntől, hanem valaki mástól kapjuk meg az Ön személyes adatát, akkor a lehető leghamarabb, az első kapcsolatfelvételkor, de legkésőbb 1 hónapon belül értesíteni kell az Önt.

III./2.      Szükségesség és arányosság

Alapjogot korlátozni mindig csak szükségszerűen és arányosan lehet. A szükségesség azt jelenti, hogy az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az arányosság ennek a szükségességnek szabja meg a kereteit azáltal, hogy az adatkezeléshez szükséges alapjogi és alapszabadsági korlátozásnak arányosnak is kell lenni célkitűzéssel.

Az alaptörvény kimondja, hogy valamely alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az Ön adatainak kezelése során a szükségesség és arányossák alapelvét mindig maradéktalanul betartjuk.

III./3.      Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezzük, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Azaz minden adatkezelés előtt meg határozzuk az adatkezelési célt és az adatot csak e célból kezeljük. Ez a cél sose ellentétes a joggal. Viszont fontos tudni, hogy az Ön egy bizonyos adatát több célból is kezelhetjük, de ilyen esetben mindig adatkezelési célonként szabályozzuk az adatkezelést. Példa erre: az Ön nevét ajánlat kérés miatt, később, mikor vásárlónk lesz, akkor a teljesítéshez, majd a vásárlást követően számlázás miatt is kezeljük. E három esetben jól láthatóan az adatkezelési célok is elkülönülnek, hiszen az ajánlatkérésnél még a szerződés előkészítése miatt, a megrendelés után a szerződés teljesítéséhez, majd a számla kiállítása után a törvényi kötelezettség miatt kezeljük az adatát az adott célból.

De az adatkezelés több célból párhuzamosan is történhet. (pl: a szerződés teljesítése után az iratokat őrizve megtarthatunk adatok jogos érdekből is, egy esetleges utólagos jogvitában történő bizonyításra is, míg a számlán ugyanezen adatokat törvényi adatőrzési kötelezettség miatt kezeljük.

Amennyiben az adatkezelési célok változnak, úgy arról Önt mindig tájékoztatni kell.

Továbbá a GDPR szerint nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

III./4.      Adattakarékosság

A személyes adatok kezelését az adatkezelés céljai szempontjából megfelelően és relevánsan tároljuk és azt a szükségesre korlátozzuk. Nem kezelünk olyan adatot, amelyre a cél elérése érdekében nincs szükség.

III./5.      Pontosság

A személyes adatokat a legjobb információnknak megfelelően pontosan és naprakészen tároljuk. Lehetőség szerint minden észszerű intézkedést meg teszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Irreális dolgok azonban nem várhatóak el egy adatkezelőtől. Nem hívhatunk fel mindenkit minden nap, hogy ugyanaz-e a neve az nap is. Azonban, ha tudomására jut, hogy az Ön adata megváltozott, vagy helytelenül került hozzánk és ez az adatkezelés céljával nem ellentétes, akkor az javítani szükséges, melyről értesíteni kell minket.

A pontosság követelményének való megfelelésre törekvés a kötelezettségünk, de értelemszerűen, ha az Ön tudomására jut, hogy helytelenül kezeljük adatait, akkor ezt Önnek jelezni e kell felénk.

III./6.      Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ezt követően az adatokat töröljük.. Informatikai rendszerünk úgy lett kiépítve, hogy a elektronikusan tárolt adatok törlése a határidőben megtörténjen. Az adatok tárolásának pontos idejét és az adatok selejtezésének szabályait az az adatkezelési szabályzatukban szabályozzuk és minden esetben ennek megfelelően járunk el. Az adatokat szükségtelenül nem tároljuk.

Az Ön személyes adatainak fentinél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR-nak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik, GDPR-ban az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

III./7.      Integritás és bizalmas jelleg

Az Ön személyes adatainak kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adattárolást úgy építettük ki, hogy az adatokhoz illetéktelenek még a cégen belül se férjenek hozzá. Például egy szakértő kolléga a webshop rendelési adatokat nem használja, a folyamatban nem vesz részt, így a szervezet jogosultsági beállításokat úgy állítottuk be, hogy azokat ő ne is lássa.

III./8.      Elszámoltathatóság

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. felelős az az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására. De hogy történik ez? Ki számoltat el egy adatkezelőt? Természetesen a hatóság. Magyarországon elsődlegesen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, röviden NAIH.

Bejelentés esetén (de van, hogy hivatalból) a NAIH vizsgálja, hogy az adott vállalkozás adatkezelése jogszerű-e és megfelel-e mindenben a jogszabályi előírásoknak. Egy ilyen vizsgálat esetén az adatkezelőnek kell tudnia igazolni és bizonyítani, hogy a jogszabályoknak megfelelően végzi az adatkezelését. Ennek fontos része és módja az adatvédelmi szabályzat megléte, melyben jogszerűen kell szabályozva kell lenni az adatkezelésnek. Másik fontos szempont, hogyha van egy jó, azaz jogszabálynak megfelelő szabályzatuk, akkor annak megfelelően végezzük az adatkezelésünket. Egy jó szabályzat önmagában nem megfelelő.

Az Advisors Ingatlanszakértő Kft. teljes adatkezelési folyamatára adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot dolgozott ki és adatkezelését ennek megfelelően végzi!

IV.        Az adatkezelés jogszerősége

Az adatkezelésünk kialakítása során mindig ügyelünk arra, hogy az adatok kezelése jogszerűségi alapelvnek megfelelően jogszerű legyen. Adatkezelésünket az alábbi adatkezelési jogalapok alapján végezzük, figyelemmel a kiemelt részletszabályokra.

IV./1.      Az érintett hozzájárulása

Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Fontos, hogy a hozzájárulás önkéntes legyen és a hozzájárulást minden esetben aktív cselekedettel végezze el.

IV./2.      Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

IV./3.      Jogi kötelezettség

Az adatkezelés a rank vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogi kötelezettség jogalappal adatot kizárólag akkor kezelünk, ha jogszabály általi kötelezés van. Jogi kötelezettséget, mint adatkezelési jogalapot jogszabály feltételes módú adatkezelési előírásakor nem alkalmazunk.

IV./4.      Létfontosságú érdek

Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Fontos szempont a jogalap kiválasztásánál, hogy a létfontosságú érdekből történő adatkezelés átmeneti jellegű, kizárólag a létfontosságú érdek fennállásáig tarthat. Az adatok kezelésének rendjét a létfontosságú érdek megszűnése után külön szabályozzuk.

IV./5.      Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása

Ez esetben az adatkezelés közérdekű vagy a rank ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem minősülünk közhatalomnak és nem végzünk közérdekű adatkezelést, így e jogalappal jelenleg nem kezelünk adatot.

IV./6.      Jogos érdek

Az adatkezelés az Advisors Ingatlanszakértő Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha gyermek vagy. Adatkezelésünk során gyakran e jogalappal végzünk adatkezelést.

Jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén minden esetben érdekmélegelési tesztet végeztünk, melyben vizsgáltuk az Ön alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatás és korlátozás arányosságát és szükségességét.

 

V.         Adatbiztonság

Az Advisors Ingatlanszakértő Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

Weblapjaim, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

VI.        Sütik (cookie-k) kezelés

 

VI./1.      Mi a süti (cookie)?

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

VI./2.       Miért használunk sütiket?

 • Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,
 • Felhasználói élmény növelésére,
 • Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,
 • Információszerzésre felhasználói szokásokról,
 • Célzott hirdetések elhelyezésére.

VI./3.       Milyen sütiket használunk?

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Funkcionális sütik

Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi:

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Hirdetések megjelenítése érdeklődési köre alapján a weboldalon
 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:

 • Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
 • Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon
 • A drgaalpeter.hu weboldalon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben Ön megadott ilyen elérhetőséget pl. feliratkozás során)

Kényelmi sütik

Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).

Ide tartoznak még a célzó és hirdetési sütik is.

Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális bevatakozással történik.

Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi:

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
 • Hirdetések megjelenítése érdeklődési köre alapján a weboldalon
 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 • Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon
 • A drgaalpeter.hu weboldalon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben Ön megadott ilyen elérhetőséget pl. feliratkozás során)

VI./4.        Süti beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

VI./5.      Az alapműködést biztosító sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk

Az adatkezelés célja A honlap megfelelő működésének biztosítása
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő honlapüzemeltetéséhez  jogos érdeke fűződik, mely jogszerű

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
„az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

Jogos érdek megnevezése Az adatkezelő jogos érdeke a honlap megfelleő üzemeltetése, mert az üzletmenet folytonosságához az online jelenlét elengedhetetlen.
Az érintettek kategóriái Honlpara látogatók
A személyes adatok kategóriái, felhasznált területek Session ID

gdpr_level

gdpr_time

Az adat e célból történő kezelésének időtartama Munkamenet sütik:

látogatói munkamenet végéig,

Használatot elősegítő sütik:

6 hónapig, vagy a törlésig

A személyes adatok címzettjei Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.
Harmadi országba történő adattovábbítás Az adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Igen

Enélkül az oldal nem lesz használható

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

VII.       Az egyes adatkezelések

Adatkezelési auditunk során feltártuk, hogy az alábbi esetekben végzünk adatkezelést:

VII./1.     Az oldalon feliratkozók, telefonon, illetve egyéb módon felkeresők adatainak kezelése

Az adatkezelés célja Potenciális ügyfelek szerződés teljesítéssel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, árajánlat adása egy későbbi szerződéskötés előkészítéseként
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő egy későbbi szerződés előkészítése érdekében az ahhoz szükséges adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának 2 fordulata:
„a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érintettek kategóriái Információ kérők
Termék, szolgáltatás iránt érdeklődők
Árajánlatkérők
A személyes adatok kategóriái Név:                   megszólításhoz

E-mail:               árajánlatkérés, írásbeli válaszadás

Telefonszám: személyes egyeztetésre

Egyéb:               Ön által megadott egyéb adat, mely a kérdés szempontjából releváns

Az adat e célból történő kezelésének időtartama Visszavonásig.
Információ kérés esetén a válaszadásig
Árajánlat adása esetén az ajánlat elfogadásáig, illetve elutasításáig, vagy az ajánlat érvényességi idejéig.Árajánlat adás visszautasítása esetén a visszautasítás időpontjáig.
A személyes adatok címzettjei Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
Harmadi országba történő adattovábbítás Az árajánlat kéréshez e célból átadott adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Kötelező

Név hiánya esetén nem tudjuk megszólítani, nem tudjuk felvenni vele a kapcsolatot, nem tudjuk azonosítsani
E-mail cím hiánya esetén nem tudunk árajánlatot küldeni
Telefonszám hiánya esetén nem tudjuk visszahívni és személyesen egyeztetni

Az egyéb adatok megadása csak akkor kötelező, ha az a teljesítéshez elengedhetetlenül szükséges.

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

 

VII./2.     A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelés célja Szerződéskötés és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő szerződés teljesítése érdekében az ahhoz szükséges adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli.

Szerződések teljesítése – GDPR 6. cikk (2) bekezdés b) pont

„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érintettek kategóriái Magánszemély szerződő felek, ezek magánszemély meghatalmazottjai, nem magánszemély szerződő felek képviselői, azok meghatalmazottjai, kapcsolattartók
A személyes adatok kategóriái, felhasznált területek Szerződő felek:

Név:                                Azonosítás, kapcsolattartás, egyeztetés

Lakcím:                          Azonosítás, kapcsolattartás, egyeztetés

Születési hely, idő:     Azonosítás

Anyja neve:                  Azonosítás

E-mail:                           Kapcsolattartás, egyeztetés

Telefonszám:               Kapcsolattartás, egyeztetés

Levelezési cím:            Kapocslattartás, egyeztetés

Egyéb adat:                  A kapcsolattartás alatt a kapcsolattartó által átadott információ

Képviselők és meghatalmazottak:

Név:                                Azonosítás, kapcsolattartás, egyeztetés

Lakcím:                          Azonosítás

Születési hely, idő:     Azonosítás

Anyja neve:                  Azonosítás

E-mail:                           Kapcsolattartás, egyeztetés

Telefonszám:               Kapcsolattartás, egyeztetés

Levelezési cím:            Kapocslattartás, egyeztetés

Egyéb adat:                  A szerződés teljesítése alatt a képviselő vagy meghatalmazó által átadott információ

Kapcsolattartók:

Név:                                Azonosítás, megszólításhoz

E-mail:                           Kapcsolattartás, egyeztetés

Telefonszám:               Kapcsolattartás, egyeztetés

Levelezési cím:            Kapocslattartás, egyeztetés

Egyéb adat:                  A kapcsolattartás alatt a kapcsolattartó által átadott információ

Szállítási adatok:

Név:                                Azonosítás, kapcsolattartás, egyeztetés,

E-mail:                           Kapcsolattartás, egyeztetés,

Telefonszám:               Kapcsolattartás, egyeztetés,

Postacím:                      Kiszállítás

Egyéb adat:                  A szálíltáshoz szükséges egyéb a szerződés alatt átadott a szállítás szükersségéhez szükséges adat
(pl: a férjem neve van kiírva, aki….)

Az adat e célból történő kezelésének időtartama A szerződés teljesítéséig, a szerződés bármely okból történő teljesítés nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnéséig, az egyéb adatokat annak relevanciájáig kezeljük. A szerződés érdemében, illetve a cselekmények későbbi bizonyításában lényegtelen adatokat töröljük.
A személyes adatok címzettjei Szerződő felek, képviselő, meghatalmazottak adatai:

Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.

E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Könyvelő, adószakértő:

Gaálné Steppán Erzsébet
1163 Budapest, Keringő u. 4.

Levél és csomagküldés, futárszolgálat:

GLS-Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Magyar Posta

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Harmadi országba történő adattovábbítás Az adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Igen

Az adatok átadásának hiányában  szerződést nem tudjuk megkötni.

Az egyéb adatok megadása cask akkor kötelező, ha az a teljesítéshez elengedhetetlenül szükséges.

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

VII./3.     A szerződések teljesítét követő adatkezelések elévülési időben

Az adatkezelés célja Szerződés teljesítését követő jogérvényesítésések során történő bizonyítás hatósági és bírósági eljárásokban
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő szerződés teljesítését követő adatkezeléséhez jogos érdeke fűződik, mely jogszerű

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
„az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

Jogos érdek megnevezése Az adatkezelő jogos érdeke, hogy egy  hatósági, vagy bírósági eljárás során a történteket rekonstruálni tudja és megfelelő bizonyítási lehetősége legyen. A jogos érdek meghatározását követőn érdekmérlegelési tesztet végzetünk, mely alapján az adatkezelés jogszerű.
Az érintettek kategóriái Magénszemély szerződő felek, ezek magánszemély meghatalmazottjai, nem magánszemély szerződő felek képviselői, azok meghatalmazottjai, kapcsolattartók
A személyes adatok kategóriái, felhasznált területek Szerződő felek:

Név, Lakcím, Születési hely, idő, Anyja neve, E-mail,

Telefonszám, Levelezési cím, Egyéb adatok

Képviselők és meghatalmazottak:

Név, Lakcím, Születési hely, idő, Anyja neve, E-mail,

Telefonszám, Levelezési cím, Egyéb adatok

Kapcsolattartók:

Név, E-mail, Telefonszám, Levelezési cím, Egyéb adatok

Szállítási adatok:

Név, E-mail, Telefonszám, Posta cím, Egyéb adatok

Az adat e célból történő kezelésének időtartama A PTK 6:22 §. (1) alapján a szerződés teljesítését, illetve a szerződés bármely okból történő teljesítés nélküli megszűnését követő 5 év, illetve ha törvény más elévülési időt ír elő, akkor addig az elévülési időig. A birtokunkba jutott egyéb adatokat kizárólag akkor őrizzük meg, ha az az ügy érdemének, illetve a cselekmények későbbi bizonyításában lényeges lehet.
A személyes adatok címzettjei Szerződő felek, képviselő, meghatalmazottak adatai:

Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.

E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Hatóságok és bíróságok

Harmadi országba történő adattovábbítás Az adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Igen

Az adatok átadásának hiányában  szerződést nem tudjuk megkötni.

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

VII./4.     Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

Az adatkezelés célja Számlázási adatok megőrzése a számviteli törvényben írt kötelezettség teljesítésére
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő a számlázási és egyéb számviteli adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

Jogszabályi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontj:
„az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;”

Az adatkezelés jogalapját biztostó jogszabályi rendelkezés 2000. évi C. törvény a számvitelről – 169. § (1) – (6)
Az érintettek kategóriái Vevők, egyéb számviteli folyamatokban közreműködők (pl: tényleges fizető)
A személyes adatok kategóriái Név:                   számla és egyéb bizonylat kiállításhoz

Cím:                   számla és egyéb bizonylat kiállításhoz

Egyéb jogszabály által előírt adat

Az adat e célból történő kezelésének időtartama A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 8 év időtartamig.
A személyes adatok címzettjei Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, ÍrországKönyvelő, adótanácsadó:Gaálné Steppán Erzsébet
1163 Budapest, Keringő u. 4.
Harmadi országba történő adattovábbítás Az árajánlat kéréshez e célból átadott adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Kötelező,

adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

VII./5.     Panasz adatkezelése

Az adatkezelés célja A szavatossági, jótállási igényből származó jogi kötelezettségek teljesítése, és az egyéb panaszok kezelés
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő az GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezettsége van.

Jogszabályi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontj:
„az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;”

Az adatkezelés jogalapját biztostó jogszabályi rendelkezés 2000. évi C. törvény a számvitelről – 17/A. § (7)
“A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”A hibás teljesítés főszabályait a PTK XXIV. fejezete tartalmazza, de egyéb jogszabályok is rendelkezhetnek róla.
Az érintettek kategóriái Szavatossági és jótállási igénnyel és egyéb panasszal élők
A személyes adatok kategóriái Név, Cím, jogszabályi kötelzettség alapján, 1997. évi CLV. tv. 17/A. §. (5) bekezdés alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a fogyasztó neve, lakcíme

Egyéb jogszabály által előírt és a panaszos által közölt adat kezelése is történhet, melyről a panaos a panaszkezelési jegyzőkönyvben tájékoztatva lesz.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama A jogszabályban rögzítettek szerint, főszabályként 5 év időtartamig.
A személyes adatok címzettjei Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, ÍrországLevél és csomagküldés, futárszolgálat: GLS-Hungary Kft.2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Magyar Posta

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Hatóságok és bíróságok

Harmadi országba történő adattovábbítás Az árajánlat kéréshez e célból átadott adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Kötelező,

adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

 

VII./6.     Az önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés célja Álláslehetőségek megpályázása, üres álláshelyek betöltése
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelőnek jogos érdeke fűzödik ahhoz, hogy az Ön adatait e célból kezelje, mert az szükséges a toborzási és kiválasztási folyamatban való részévtelének biztosítására.

Az álláspályázat szabott feltételeken túli bármely személyes adat az Ön hozzájárulásával kerül kezelésre, mely hozzájárulát ráutaló magatartásával teszi meg akkor, amikor a kértnél önként több adatok közöl velünk az álláspályázatra jelentkezéskor.

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
„az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

Hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

“az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Jogos érdek megnevezése Az adatkezelő jogos érdeke fűződik az álláspályázóknak az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségének és gyakorlati idejének megismeréhez az alkalmasság felmérése és az pályázó értesítése céljából elérhetőségeinek adatait kezelje.
Az érintettek kategóriái Álláspályázatra jelentkezők
A személyes adatok kategóriái Név, telefonszám és emailcím az értesítéshez

Szükséges adatok az álláspályázatban meghirdetett feltételek szerint.

Egyéb adatok, amelyeket a pályázó a feltételeken kívül önként ad át

Az adat e célból történő kezelésének időtartama Az állás betöltéséig, vagy az álláspályázat lezártáig.
A személyes adatok címzettjei Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
Harmadi országba történő adattovábbítás Az árajánlat kéréshez e célból átadott adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Igen

A pályázati kiírásban kért minimum adattok hiányában a pályázatot nem tudjuk értékelni, az elérhetőség hiányában nem tudjuk értesíteni.

Az önkéntesen adott adatok megadása nem kötelező, annak elmaradása a pályázatra nincs hatással.

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

 

VII./7.     Az Ön kérésére történő adatműveletek adatkezelése

Az adatkezelés célja Az Ön által kért adatművelet – pl: adattörlés, adathelyesbítés, stb. – kérelmének és a kérelem alapján történő adatművelet tényének, vagy a kérelem elutasításának adatkezelése.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő szerződés teljesítését követő adatkezeléséhez jogos érdeke fűződik, mely jogszerű

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
„az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

Jogos érdek megnevezése Az adatkezelő felé érkező jogos kéréseknek az adatkezelő részéről teljesítési kötelezettsége van. Amennyiben a kérés nem teljesíthető, úgy arról Önt értesítenünk szükséges. ilyen eset például, ha Ön megy számla kiállítása után kéri, hogy a számlázási adatait töröljük. Mivel a számviteli tv. alapján örzési kötelezettségünk van, így a kérése nem teljesíthető.

A teljesítést, annak idejét, illetve elutasítás esetén az elutasítás okát, tényét és idejét elévülési időn belül egy esetleges hatósági vagy bírósági eljárás során az adatkezelőnek igazolnia kell tudni, ezért jogos érdeke, hogy egy hatósági, vagy bírósági eljárás során a történteket rekonstruálni tudja és megfelelő bizonyítási lehetősége legyen. A jogos érdek meghatározását követőn érdekmérlegelési tesztet végzetünk, mely alapján az adatkezelés jogszerű.

Az érintettek kategóriái Adatműveletet kérők köre (pl: adattörlést kérő, helyesbítést kérő, adattovábbítást kérő, stb.)
A személyes adatok kategóriái, felhasznált területek Az azonosításhoz név és email/postacím/telefonszám/vagy egyéb a beazonosításhoz szükséges, már kezelt adat a bejelentés módjának függvényében, a visszaigazoláshoz, név email/postacím a visszaigazolás módjának függvényében, a módosított adat változás előtti és változás utáni adata.
Az adat e célból történő kezelésének időtartama A PTK 6:22 §. (1) alapján az elévülés 5 év, illetve ha törvény más elévülési időt ír elő, akkor addig az elévülési időig. Amennyiben az adatkezelési művelet dokumentálása a PTK-tól eltérő adatkezelést igényel, akkor az adatkezelési művelet megtörténtének, illetve annak elutasítása esetén annak elutasításáról szóló értesítésben Önt tájékoztatjuk annak tényéről és annak jogszabályi alapjáról is.
A személyes adatok címzettjei Szerződő felek, képviselő, meghatalmazottak adatai:

Tárhelyszolgáltató:
Farkasné Zerényi Ildikó E.V.
8000 Székesfehérvár, Szörényi út 85.

E-mail szolgáltató:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Harmadi országba történő adattovábbítás Az adatokat nem továbbítjuk 3. országba.
Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Igen

Az adatok átadásának hiányában nem tudjuk azonosítani Önt, hogy az adatkérést valóban az adat tulajdonosa kéri, így adatát nem tudjuk módosítani.

Automatizált döntéshozatal ténye Nem történik automatikus döntéshozatal.

 

VIII.     Az Ön jogai

Amennyiben jogait szeretné fenti jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb.  kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy az e fejeztet alján található űrlap kitöltésével. Az alábbi jogok illetik meg Önt.

VIII./1.   A tájékoztatási jog

Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt vagyunk kötelesek adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) – és a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be – úgy az első lehetséges időpontban megtörténik.

A tájékoztatáshoz való jogról ide kattintva a GDPR 13-14. cikkében olvashat.

13. cikk – Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

(1) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.
14. cikk – Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
(1) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(3)  Az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

(4)   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(5)     Az (1)–(4) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

VIII./2.   A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek.

A hozzáféréshez való jogról ide kattintva a GDPR 15. cikkében olvashat.

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII./3.   A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról ide kattintva a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

16. cikk – A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

19. cikk – A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

VIII./4.   A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

A törléshez való jogról ide kattintva a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

„(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.”

19. cikk – A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VIII./5.   A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz.
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról ide kattintva a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

 1. cikk – Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.”

 1. cikk – A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VIII./6.   Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról ide kattintva a GDPR 20. cikkében olvashat.

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII./7.   A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben tiltakozzon az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról ide kattintva a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

21. cikk – A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

22. cikk – Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

IX.        Hova fordulhat jogorvoslatért

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:               1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                  +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:              https://naih.hu

Koordináták:         É 47°30’56”; K 18°59’57”

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

X.         Korábbi adatkezelési tájékoztatók

A dátumra kattintva elérheti az adatkezelési tájékoztatók korábbi verzióját.